EQUIP I MODEL
DE GOVERNANÇA

La iniciativa Energia Neta per a les illes UE, ha generat una oportunitat per a dissenyar i implementar un Full de ruta per a la Transició Energètica de l’illa d’Eivissa, instrument clau per a definir un model de governança des d’una visió comunitària i de treball en xarxa.

L’Equip de Transició que ha liderat el procés de definició d’aquest primer Full de ruta s’estableix com a objectiu la construcció d’un model de Governança que aglutini als diferents sectors i agents clau per a una transició energètica eficient i eficaç, i de baix a dalt. La implementació i el seguiment del Full de ruta ha de ser liderada mitjançant espais i mecanismes de Governança que sumin els sabers, les experiències, i les visions de la diversitat d’agents que conformen l’illa d’Eivissa.

Des de la signatura del Memoràndum d’Entesa amb el Secretariat per a les Illes de la UE realitzada el 25 d’abril de 2019 i fins a la presentació d’aquest primer Full de ruta, l’Equip de Transició ha estat conformat per les següents entitats: el Consell Insular d’Eivissa, l’Ajuntament d’Eivissa, Amics de la Terra, Jesús en Transició i Aliança pel Clima.

Aquestes cinc entitats continuen amb el seu compromís d’enfortir i ampliar l’Equip de Transició, de manera que el repte de convertir Eivissa en una “illa renovable” sigui compartit i dut a terme entre diferents institucions i entitats i amb el suport d’una ciutadania informada i conscient. Això suposa que durant l’últim quadrimestre de 2020 i durant l’any 2021, una de les tasques de l’Equip de Transició serà ampliar el nombre d’entitats integrants, generant una estructura flexible que doni resposta a les demandes i necessitats que generarà el procés de transició energètica. L’estructura guia en vies de construcció com a escenari d’articulació i desenvolupament col·lectiu del procés de transició energètica és la següent:

 1. Equip de Transició. És la plataforma d’articulació i confluència d’entitats públiques i privades d’Eivissa, representants de l’àmbit associatiu, empresarial, educatiu i públic. En ell s’aglutinen, juntament amb les entitats que han conformat l’Equip des d’un inici, tota una sèrie d’organitzacions i institucions que aposten per treballar per la sostenibilitat energètica i mediambiental de l’illa. L’objectiu és comptar amb la participació de totes les institucions públiques en l’àmbit local i regional, de les organitzacions representants de teixit empresarial primari, secundari i terciari, de les organitzacions de la societat civil, i de representants de l’educació formal i no formal de l’illa.

  L’Equip de Transició té com a missió impulsar i coordinar les accions i iniciatives que es desenvolupin en el marc del Full de ruta, així com dinamitzar el territori i acompanyar els processos de canvi tecnològics i culturals. Realitzar el seguiment del grau d’execució del Full de ruta i dur a terme les accions de comunicació i incidència necessàries per a assegurar la viabilitat de la Fulla són també objectius d’aquesta plataforma.

  L’Equip de Transició és un espai obert, que aposta pel treball en xarxa i la coordinació i articulació interinstitucional. És també un espai horitzontal, on cada entitat aporta el seu univers de coneixement, sabers i recursos cap a un objectiu comú.

 2. Grup Motor. És l’espai operatiu de l’Equip de Transició. Té com a finalitat posar en marxa les decisions que es prenguin en l’Equip i agilitar la seva execució. Està conformat per una representació rotativa i multidisciplinària de l’Equip de Transició i manté una comunicació fluida per a donar compte dels avanços, reculades, limitacions i oportunitats que es van generant en el procés de treball.

 3. Grups de Treball. Espais que s’organitzen en relació a temes, projectes concrets i necessitats a curt i mitjà termini. Estan conformats per diferents persones representants de l’Equip de Transició i la seva durada depèn dels objectius marcats a cada grup.

 4. Taula Assessora. Aquesta taula està conformada per persones especialistes en temes vinculats a l’execució de les estratègies i accions del Full de ruta. De caràcter flexible, s’activarà en la mesura en què el seu treball i aportació específica sigui necessari per a la reflexió, presa de decisions i orientació-reorientació de les accions del Full de ruta.

 5. Mesa Política. Conformada per representants polítics dels ajuntaments participants de l’Equip de Transició, el Consell d’Eivissa i el Govern Balear, és l’espai de comunicació directa amb els càrrecs polítics de les institucions. Permet verificar i contrastar les decisions que va prenent l’Equip de Transició, obtenir informació directa sobre els projectes de les mateixes institucions i orientar un rumb comú per a l’illa. El Consell d’Alcaldes, espai de coordinació ja existent d’alcaldes i alcaldesses de l’illa, podria ser un espai que assumís la funció de Mesa Política de la Fulla de Transició.

  Al seu torn, el Pacte d’Alcaldies pel Clima i l’Energia, iniciativa implementada per la Unió Europea amb el propòsit de reunir els governs locals per a aconseguir i superar els objectius de la UE en matèria de clima i energia, obre una oportunitat per a generar un espai de coordinació territorial i articulació per a la implementació tant del Full de ruta com dels Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) requerits en l’article 22 de la Llei Balear 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica.

 6. Comunitat de Transició. La Comunitat de Transició es refereix a tot el conjunt de persones i entitats que són part de l’illa i que mostren un mínim d’interès cap als objectius de descarbonització i les energies renovables. Cada persona i entitat ha de considerar-se element imprescindible per a la descarbonització de l’illa, independentment de si està o no involucrada en l’Equip de Transició.

  Es busca que la Comunitat de Transició tingui un paper actiu a la materialització del Full de ruta, aportant informació i inputs sobre la visió definida i les estratègies i accions generades. És important que l’Equip de Transició implementi mecanismes i eines perquè la Comunitat de Transició pugui estar informada de manera constant i pugui tenir un paper actiu com a espai de retroalimentació sobre l’aterratge de la visió i les estratègies de treball.